Snel naar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiek

 

Het staatshoofd is constitutioneel de Nederlandse Koning die de gouverneur van Aruba aanwijst om hem te vertegenwoordigen. De gouverneur is aangewezen voor een termijn van zes jaar. De gouverneur op zijn beurt benoemt de ministers. De werkelijke politieke macht ligt bij het parlement en de Raad van Ministers ofwel het kabinet. Het parlement van Aruba bestaat uit één kamer, de Staten met 21 leden die door de burgers voor vier jaar worden gekozen. De uitvoerende macht ligt bij de Raad van Ministers, die geleid wordt door een minister-president. Gouverneur en Raad van Ministers vormen samen de regering. De regering zetelt in Oranjestad. De volksvertegenwoordiging heeft het recht van amendement, van enquête en van interpellatie. Zij heeft eveneens het recht van initiatief. De landsbegroting dient door haar te worden goedgekeurd.

Momenteel (2009) is het staatshoofd Koningin Beatrix, de gouverneur Fredis Refunjol en de minister-president Mike Eman (AVP). Bij de parlementsverkiezingen op 25 september 2009 behaalde AVP de absolute meerderheid met 12 van de 21 zetels. De MEP behaalde 8 van de 21 zetels. En PDR 1 zetel.

De gouverneur waakt over het algemeen belang van het Koninkrijk en ziet erop toe dat door wetgevings- en bestuursorganen op Aruba geen beslissingen worden genomen die de eenheid van het Koninkrijk kunnen schaden of die in strijd zijn met de bepalingen van het Koninkrijksstatuut of met een internationale regeling. De uitvoerende macht berust bij de gouverneur in samenwerking met de Raad van Ministers. De gouverneur wordt hierin bijgestaan door een Raad van Advies, die uit ten minste vijf door hem benoemde leden bestaat en die over alle ontwerpen van landsverordeningen, rijkswetten, landsbesluiten houdende algemene maatregelen en dergelijke, advies uitbrengt.

Binnen de Europese Unie heeft Aruba de status van landen en gebieden overzee (LGO). Er bestaat een kans dat gelijktijdig met de staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen de status gewijzigd zal worden in die van een ultraperifere regio. Naar alle waarschijnlijkheid zal dan ook de euro ingevoerd moeten worden. Maar eerst moet dit via een referendum besloten worden. Een overgang naar de UPG-status levert echter geen overtuigende financiële en economische voordelen op voor de Antillen en Aruba. Een voorlopige schatting geeft aan dat het saldo op termijn eerder negatief is.


bron: wikipedia.org